Læs den fantastiske historie om Parasport Helsingør der tidligere hed Klub Liv og Motion.

 

Tilbage i 2009 var der en håndfuld medarbejdere fra SPUC,der pressede på for at få formaliseret idræt og bevægelse som en del af det pædagogiske arbejde. Der var et stort ønske om, at der kunne etableres et formelt samarbejde medde almene idrætsklubber om at tilbyde inkluderende idræt på lige fod med øvrige medlemmer af klubberne.

Fra Værestedet Liv blev der etableret fitness, løb, boccia, badminton for medlemmerne. Jo mere formaliseret idrætten blev, jo mere havde vi brug for et selvstændigt navn til klubben. Klub Liv Og Motion blev på demokratisk vis besluttet af medlemmerne i Værestedet Liv. For at adskille idrætten fra andre aktiviteter og styrke det idrætsmæssige fællesskab blev det også vigtigt at få en fælles identitet. Vi søgte og fik mange midler fra Handicaprådet, Idrætsudvalget, LEV, Rotary, Marathon Sport og RSL til at realisere ønsket om fælles idrætstøj med Klub Liv Og Motions logo på. Pludselig stod vi stærkt, når vi i samlet flok havde ens træningstøj på.

Vi stillede op til Special Olympics Idrætsfestival i 2010, hvor 6 atleter deltog. Siden da har vi været rigtig godt repræsenteret fra Helsingør til mange stævner i ind- og udland.

Deltagelse i SOIF

Årstal

By

tilmeldte

2010 

Næstved

8

2012 -

Skjern

35

2016

Holstebro

70

2018

Helsingør

104

2020

Frederikshavn

Aflyst

2022

Kolding

 

 

I samarbejde med myndigheden blev der sat fokus på bevægelse, sundhed/aktiviteter og dermed opsat mål for borgere i Servicelovens §85 vejledning. Det var den første spæde start til, at formalisere idrætten med udgangspunkt i SPUC’s Værested Liv, der var og er den perfekte ramme for mange forskelligartede aktiviteter til målgruppen.

Det var også SPUC’s engagerede ildsjæle, der ønskede at afvikle Special Olympics Idrætsfestival i Helsingør og på den måde få sat kommunen på landkortet som en handicapvenlig by. Det ene ord tog det andet og i forbindelse med ansøgningen som værtsby og den politiske godkendelse af Idrætsfestivalen blev vi opfordret til, at etablere en egentlig idrætsforening. Idrætsforeningen skulle sikre og koordinere forskellige idrætstilbud til mennesker med udviklingshandicap i Helsingør kommune.

Herfra gik det stærkt. 27. april 2015 holdt vi stiftende generalforsamling i Klub Liv Og Motion. Vi fik god sparring til hvordan bestyrelsesarbejdet kunne systematiseres og praktiseres fra kommunens idrætskonsulent og Team 2010 I Frederikssund.

Vi havde på stiftelsestidspunktet en formaliseret samarbejdsaftale med Helsingør Badminton Klub, der tilbød træning hver mandag. I Snekkersten Idrætsforening var der 2 ugentlige fodbold træninger, Helsingør Handicapsvømning havde 1 ugentlig svømmetræning og Golf klubben trænede også 1 gang ugentligt i sommer sæsonen.

Til den stiftende generalforsamling, og de efterfølgende samarbejdsmøder, var alle parter enige om, at idrætstilbuddene skulle koordineres og meget gerne suppleres med flere idrætter. Træningsdagene skulle koordineres med det formål at træningspas i de forskellige idrætter ikke lå samme dag men spredt over hele ugen så flest mulige medlemmer kunne deltage i flest mulige idrætter. Kontingentstrukturen for medlemskab i Klub Liv Og Motion blev fastlagt til et årligt kontingent. Klub Liv Og Motion udarbejdede, i samarbejde med Helsingør kommune, politisk godkendte samarbejdsaftaler med en række yderligere almenidrætsklubben, så flere medlemmer i dag kan dyrke idræt på lige vilkår med andre borgere og dette på almene idrætsanlæg for kontingentet.

I dag har Klub Liv Og Motion et formaliseret samarbejde med Staben for læring og fritid i forhold til samarbejdet med de 4 almene idrætsforeninger Helsingør Håndbold, Snekkersten Idrætsforening (SIF), Helsingør Atletik Klub og Helsingør Handicap Svømning. Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt, at de 4 almene idrætsklubber årligt modtager et tilskud kr. 25.000 pr klub til dækning af halleje, trænerudgifter, stævneafvikling og materialer. Klub Liv Og Motion yder et tilsvarende tilskud til Helsingør Badminton Klub (HBK) for kontingentindbetalingerne fra medlemmerne. Begrundelsen for at yde tilskuddet er netop Klub Liv Og Motions konstruktion, hvor medlemmerne betaler kr. 700 årligt til dækning af kontingent for 2 idrætter.

Da medlemmernes indkomstgrundlag er kontanthjælp, uddannelsesydelse, pension eller fleksydelse har de en lav indkomst der vanskeliggør muligheden for at dyrke idræt med et almindeligt klubkontingent. Da medlemmerne derudover har kognitive udfordringer kan de ikke som andre mennesker overskue eller magte et ekstra job med det formål at tjene flere penge. Derfor søger Klub Liv Og Motion også fondsmidler og fribilletter til forskellige stævner, der nedsætter medlemmernes deltagergebyr men dog dækker de mange ledsagere, der skal deltage for at gennemføre stævner. Endelig medvirker Klub Liv Og Motion til opfyldelse af Helsingør kommunes mange politikker om ”bevæg dig for livet”, sundheds politik og generelt et bedre liv med indhold og fællesskaber.

Klub Liv Og Motion samarbejder endvidere med LEV Helsingør, der dækker 50% af kontingentet for mennesker på ungdomsydelse, kontanthjælp og 2 mennesker på folkepension.

I forbindelse med at vi fik værtsskabet til Special Olympics Idrætsfestival i 2018, forpligtede vi os til, at gennemføre 1 årligt idrætsstævne over 3 år i de 12 Special Olympic idrætter. SO-2018 blev et brag af en festival med legendarisk åbning og afslutning på Kulturpladsen i Helsingør med Kronborg som bagtæppe. Klub Liv Og Motions bestyrelse spillede en særdeles aktiv rolle i planlægning og afvikling af idrætsfestivallen i samarbejde med Parasport Danmark.

I 2022 kan vi nu tilbyde medlemmerne følgende idrætter i de almene idrætsklubber: Håndbold, Fodbold, Atletik og FrameRunning, Svømning, Badminton.

Vi har udvidet samarbejdet med mange frivillige trænere og tilbyder derudover:                            Fitness, Zumba, Løbe og gå hold, Triatlon - løb, cykling og havsvømning og golf.

Vi samarbejder med Helsingør Golf da kontingentet til Golf er væsentligt højere end kontingentindbetalingen kan dække, så medlemmerne der dyrker golf må desværre selv betale de kontingenter.

Vi hylder traditioner og har flere tilbagevendende arrangementer i løbet af året for alle medlemmerne. Vi har haft stor tilslutning til Kronborgstafetten, Generalforsamling, KMD 4:18:4, Temaaftener og Årsafslutning. Siden september 2020 har Klub Liv Og Motion afviklet et årligt mini-tri stævne på og omkring Langebro i Ålsgårde. Stævnet er professionelt afviklet takket være vores mange dedikerede frivillige. Medlemmerne har mulighed for at gennemføre en triatlon eller blot løbe eller gå en 4 km dejlig tur i Teglstrup havn. Det er blevet et stort tilløbsstykke, hvor medlemmerne også inviterer deres familier med, der alle har glæde af fællesskabet og nyder den dejlige tur i skoven.

Klub Liv Og Motion hjælper almen klubberne med at rekruttere trænere og socialtrænere. Disse skal for så vidt, aflønnes af almen klubben. En træner modtager typisk 6.000 kr. årligt i skattefri godtgørelse.

For de idrætter, der ikke er forankret i almenklubberne har Klub Liv Og Motion lykkes rigtig godt med, at rekruttere trænere i vores eget netværk, der varetager de ugentlige træningspas. For at kunne gennemføre idrætterne er det nødvendigt med lønnede socialtrænere og frivillige ledsagere. Også her har klubben et stort netværk af frivillige engagerede mennesker, der prioriterer at være med til at afvikle ugentlige træningspas og eller deltagelse i stævner som ledsagere/hjælpere mv. I praksis forsøger klubben at aflønne socialtrænerne med kr. 3.000 årligt, såfremt klubben har midler hertil. De frivillige ledsagere modtager 1.000,- kr. årligt i skattefri godtgørelse.

For alle ledsagere/socialtrænere/frivillige gælder, at når de deltager i og omkring stævneafvikling betaler Klub Liv Og Motion for udgifterne fx deltagergebyr, transport og forplejning. Da klubben ikke har uanede midler og vi samtidig synes der også er noget rent principielt i at medlemmerne også betaler et symbolsk beløb for stævnedeltagelse, opkræver klubben de deltagende medlemmer et beløb der dækker udgiften til ledsagernes gebyr. Det er ikke alle steder vi er heldige, at ledsagere også er gratis – derfor denne løsning.

Klubben har efterhånden et rigtig godt netværk i og omkring Helsingør. Vi er meget taknemmelige for, at det ofte lykkes os få stævnestart til enten reduceret pris eller fribilletter til medlemmerne.

Bestyrelsen har de senere år deltaget i Helsingør Kommunes Sportsgalla for voksne, hvor bestyrelsen indstiller forskellige Klub Liv Og Motion medlemmer og trænere i de forskellige kategorier.

Bestyrelsen består i dag af 7 medlemmer, 1 træner, 1 formand og 1 næstformand der også er idrætskoordinator i SPUC. Gennem årene har medlemmerne lært rigtig meget om demokrati og bestyrelsesarbejde. Den læring man får som aktivt bestyrelsesmedlem, er overførbart i andre af livets gøremål fx at ens mening er ens mening og den kan faktisk bruges til at belyse problemstillinger fra mange vinkler med det formål at træffe den rigtige beslutning. Alle medlemmerne deltager på lige fod i forhold til planlægning og afvikling af arrangementer, fondssøgninger, repræsentation og meget andet.

I 2019 blev Klub Liv Og Motion en folkeoplysende forening på lige vilkår med en lang række andre foreninger i Danmark. Det blev derfor også tiden til, at ”klippe navlesnoren” til SPUC og Helsingør kommune for at stå på egne ben. Klubben er stadig hjemmehørende på Vinkeldamsvej 10 i Helsingør men ikke en del af SPUC længere.

Vi afvikler fortsat en del idrætter med udgangspunkt i Værestedet Liv, da ikke alle medlemmer kan dyrke idræt i det almene idrætsliv. Efter idrætsudøvelse nyder mange medlemmer at mødes i Værestedet Liv og spise sammen eller bare at møde nye og gamle venner.

I dag har Klub Liv Og Motion 89 aktive medlemmer fordelt på de forskellige idrætter. Vi indberetter årligt medlemstal til DIF og til Helsingør Kommune. Derudover har vi en intern opgørelse på hvor mange deltagere der er i hver idrætsgren. Dog er der flere, der er gengangere.

I 2020-2023 har Klub Liv Og Motion iværksat et samarbejde med STU Kadetten og STU Nyrophus med 4 årlige 6 ugers træningsforløb i den skemalagte idrætsundervisning under overskriften ”Bliv god til aktiv fritid”. Projektet er et 3 årigt projektet, og er støttet Kulturministeriet. Det overordnede formål er at få de unge aktiveret til at indgå i fællesskaber og få bevægelse ind i hverdagen. Vi ved, at denne målgruppe ikke selv aktivt søger deltagelse i det almene idrætsliv og i stedet foretrækker at blive hjemme og spille computer. Ved at få idræt på skoleskemaet kan vi på en blid måde introducere de unge for forskellige idrætter på særligt tilrettelagte hold. De unge oplever at blive en del af et større fællesskab og bliver fortrolige med at begå sig i en idrætshal.

At få de unge til at ”logge på” og melde sig ind i Klub Liv Og Motion kræver rigtig meget motivation af dels de trænere vi samarbejder med, dels lærerne fra STU og endelig de pårørende. Overgangen fra at være en del af projektet og til at møde op til almindelig træning er for nogle meget stor. Andre igen logger på og finder fællesskaberne værdifulde. Til dato har 5 af eleverne meldt sig ind og flere viser interesse for prøvetræning. Det er ingen hemmelighed, at overgangen lettes når STU lærerne kan ledsage eleverne til den ordinære træning. Det er i sig selv en udfordring i forhold til de begrænsninger der nu er, når idrætterne begynder længe efter skoledagen er afsluttet.

Ved generalforsamlingen 8. marts 2023 besluttede vi at skifte navn til Parasport Helsingør. Dette fordi vi gerne vil signalere, at vi tilbyder idrætter indenfor Parasporten, hvor alle kan være med i inkluderende fællesskaber på alle niveauer. Ved at være en parasport klub ligner vi øvrige paraklubber i Danmark.