Vedtægter for idrætsforeningen Parasport Helsingør

 

§ 1

Navn og hjemsted

Foreningens navn er Parasport Helsingør. Foreningen er stiftet 27. april 2015 som Klub Liv Og Motion og er hjemmehørende i Helsingør Kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Handicap Idræts-Forbund under Danmarks Idrætsforbund og er underlagt disses love og bestemmelser.

Foreningen skiftede navn til Parasport Helsingør ved generalforsamlingen 8. marts 2023

 

§ 2

Formål

Foreningens formål er:

 

 • At tilbyde idræt i Helsingør Kommune, målrettet voksne personer med udviklingshandicap.
 • At tilbyde medlemmerne trivsel gennem idrætsaktiviteter.
 • At øge medlemmernes fysiske/psykiske velvære, samt skabe et socialt fællesskab gennem idrætten.
 • At arbejde for inklusion af personer med udviklingshandicap i øvrige idrætsforeninger
 • At motivere medlemmerne til at engagere sig, og tage et medansvar i foreningen.

 

Ovenstående skal ske gennem kvalificeret træning, stævner, kurser og andre idrætslige og sociale aktiviteter

 

§ 3

Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der anerkender foreningens love og bestemmelser.

Der er desuden mulighed for at blive støtte-medlem af foreningen.

På stiftelsestidspunktet kostede et støtte-medlemskab kr. 100,- årligt

Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, og kan ikke deltage aktivt i foreningens idrætstilbud, med mindre andet er aftalt med bestyrelsen.

 

§ 4

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer.

Ved indmeldelse skal opgives navn, adresse, fødselsdato og fødeår. Formel optagelse sker ved indbetaling af det fastsatte kontingent

 

§ 5

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles

 

§ 6

Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. På stiftelsestidspunktet kostede det halvårlige kontingentet kr. 300,-.

§ 7

Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

 

§ 8

Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

 

 

§ 9

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker via foreningens hjemmeside med 4 ugers varsel.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§ 10

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. Revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand for 2 år (i lige år)
 8. Valg af kasserer for 2 år  (i ulige år)
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
 10. Valg af revisor (for 1 år)
 11. Valg af revisorsuppleant (for 1 år)
 12. Eventuelt

 

 

 

§ 11

Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest seks uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse afstemning m.m. gælder de samme betingelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 13

Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, der er valgt på generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af mindst 5 personer og maksimalt 10 personer, det tilstræbes at pårørende, personaler samt medlemmer med udviklingshandicap er repræsenteret i bestyrelsen.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, herunder et forretningsudvalg, til løbende eller enkeltstående opgaver. Opstilling til bestyrelsen kan ske enten via indkomne forslag eller man kan opstille på generalforsamlingen.

 

§ 14

Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapporten kan på forlangende, udsendes til medlemmerne inden den ordinære generalforsamling.

 

§ 15

Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor, samt en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdninger er til stede.

 

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

 

 

 

 

§ 16

Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Økonomiske dispositioner kan foretages af formand og kasserer i fællesskab. Ved en af disses forfald tegnes foreningen af formand eller kassereren med 2 bestyrelsesmedlemmer. Både formand og kasserer har fuldmagt til foreningens konti.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

 

§ 17

Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 18

Opløsning af foreningen.

Sammenslutning med anden forening eller opløsning af foreningen kan kun ske efter reglerne i § 17 (vedtægtsændringer). Dog skal beslutning om opløsning af foreningen vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene er en ekstraordinær generalforsamling, hvor dagsordenen kun indeholder beslutning om opløsning af foreningen.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle aktiver: idrætsfremmende formål for borgere med udviklingshandicap i Helsingør Kommune, som fastsættes nærmere på den opløsende ordinære/ekstraordinære generalforsamling.

 

Vedtægterne er vedtaget ved generalforsamlingen d. 8. marts 2023.

 

 

Formand Louise Manstrup                                            Næstformand Karin F. Andersen